:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 
คณะผู้บริหารโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
     
   
 

ดร.อุไร ปัญญาสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม