Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 
 
    คะแนนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
  คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560
  บันทึกการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
 
 
    คะแนนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนพฤติกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน  ปีการศึกษา 2559
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนธันวาคม
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนพฤศจิกายน
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนตุลาคม
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนกันยายน
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนสิงหาคม
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนกรกฎาคม
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนมิถุนายน
  ข้อมูลการมาเรียนนักเรียน เดือนพฤษภาคม