Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
   :::   หน้าหลัก บพ.                          
   :::   ทำเนียบผู้บริหาร                     
   :::   ผู้บริหารโรงเรียน                    
   :::   เกี่ยวกับโรงเรียน                     
   :::   ประวัติโรงเรียน                       
   :::   บุคลากร                                   
   :::   นักเรียน                                    
  :::  ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
       ผ่านเครือข่าย LMS                   
  :::  ระบบเว็บบอร์ด                         
  :::  คลังรูปภาพ บพ.                         
  :::  ลงทะเบียนขอใช้ Google Apps
  :::  บัญชี Google Account 
  :::  ส่งผลงาน Google Apps          
 
 
 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    ID Name-Lastname File
    T101 นางศิริญาณี ดาวดิษฐ์ ดาวน์โหลด
    T102 นายกิติภูมิ ทองเพ็ง ดาวน์โหลด
    T103 นางหนูใจ พุกเฉย ดาวน์โหลด
    T104 นางสรัญญา ชำนาญผา ดาวน์โหลด
    T105 นางอรพรรณ ภู่เจริญ ดาวน์โหลด
    T106 นางสาวนิตยา ทองทา ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    ID Name-Lastname File
  T201 นายโชคชัย ประธาน ดาวน์โหลด
    T202 นายประดุง สุขพลอย ดาวน์โหลด
    T203 นางพวงทิพย์ วัฒนสุทธิ ดาวน์โหลด
    T204 นางอมรรัตน์ จีนใจตรง ดาวน์โหลด
    T205 นางปภานันท์ พัสกุล ดาวน์โหลด
    T208 นางศุภานัน ปฏิสนธ ดาวน์โหลด
    T209 นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์ ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
    ID Name-Lastname File
    T303 นางเตือนใจ สัจจวิมลกุล ดาวน์โหลด
    T304 นางกรองกาญจน์ สิงห์เรือง ดาวน์โหลด
    T305 นางสาวศรัญญา การระเกตุ ดาวน์โหลด
    T306 นางสาววาสนา แย้มเสาธง ดาวน์โหลด
    T307 นางสาวพัชรี กลิ่นบุญ ดาวน์โหลด
    T308 นางสาวบุษบา พรมลังกา ดาวน์โหลด
    T309 นางสาวกานต์พิชา จูชาวนา ดาวน์โหลด
    T310 นายวราวุฒิ โพธิ์เงิน ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ID Name-Lastname File
    T401 นายทวีวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ ดาวน์โหลด
    T402 นายทรงวุฒิ ดำมินเสก ดาวน์โหลด
    T403 นางทองดี โรจวัฒนา ดาวน์โหลด
    T405 นางนงนุช หงษาวด ดาวน์โหลด
    T406 นายไชยรัตน์ สุจริต ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
    ID Name-Lastname File
    T501 นางจุฑามาศ เจิมปลั่ง ดาวน์โหลด
    T502 นางนัน ธมลพรรณ ดาวน์โหลด
    T552 นายเฉลิมวุฒิ สุขเปีย ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
    ID Name-Lastname File
    T601 นางสินีนาฏ คชนิล ดาวน์โหลด
    T602 นางนพรัตน์ พ่วงบุใหญ่ ดาวน์โหลด
    T662 นายบุญชูเกียรติ ผัดผล ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
    ID Name-Lastname File
    T703 นายสุกิจ ทรัพย์แหยม ดาวน์โหลด
    T704 นางสาวรจนา ลิ้มรุ่งยืนยง ดาวน์โหลด
    T705 นายยงยุทธ พุกเฉย ดาวน์โหลด
    T706 นางสาวเพียงขวัญ บัววังโป่ง ดาวน์โหลด
    T708 นายมาโนช พรามพิทักษ์ ดาวน์โหลด
    T771 นางสาวสุรีรัตน์ ทองพานเหล็ก ดาวน์โหลด
           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
    ID Name-Lastname File
    T801 นางอัญชลี รังสาดทอง ดาวน์โหลด
    T802 นางแน่งน้อย มาเนียม ดาวน์โหลด
    T803 นายรุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ ดาวน์โหลด
    T806 นางฐาปนี อักษรถึง ดาวน์โหลด
    T808 นางนวรัตน์ โรเบิร์ตสัน ดาวน์โหลด
    T809 นางศรีประภา นุ่นโฉม ดาวน์โหลด
    T810 นางสาวจิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์ ดาวน์โหลด
    T881 นางสาววรางคณา ศรีสุข ดาวน์โหลด
    T882 นายJun-Mark Segundo ดาวน์โหลด
    T883 นายทวีวัฒน์ จีนบางช้าง ดาวน์โหลด
       
ดาวน์โหลดโปรแกรม
  โปรแกรม BookMark2551_IV   ดาวน์โหลด
       
  โปรแกรมแยกไฟล์ WinRAR   ดาวน์โหลด
       
  **กรุณาดาวน์โหลด โปรแกรม BookMark2551_IV และติดตั้ง

***ไม่สามารถใช้ BookMark ตัวเดิมได้
   
  ** หากเกิดปัญหาแจ้งได้ที่ manoch.p28@gmail.com
   
 


เว็บไซต์ครู เผยแพร่ผลงานครู เผยแพร่ผลงานนักเรียน ตารางสอน ตารางเรียน สื่อการเรียนรู้ออนไลน์