เว็บไซต์การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561                                                                                            
แบบประเมินการจัดกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา กลุ่ม 2 ประจำปี 2560"
          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561                                                                                            
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันคริสมาส
          วันที่ 25 ธันวาคม 2560                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายภาษาจีน
          วันที่ 24 ธันวาคม 2560                                                                                             
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ไฟล์1 ไฟล์2
          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560                                                                                            
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook)
          วันที่ 1 กันยายน 2560                                                                                            
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม "ร้อยรักร่วมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน"
          วันที่ 12 สิงหาคม 2560                                                                                            
 ปก ปพ.5    สมุด ปพ.5
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 แบบฟอร์มระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
          วันที่ 24 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 แบบฟอร์มลงทะเบียนหนังสือยืมเรียน-ครู-นักเรียน
          วันที่ 23 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 กรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560
           #นักเรียนทุกระดับชั้น
           วันที่ 16 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ "สู่ร่มสุข" ประจำปีการศึกษา 2560
           สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
           วันที่ 15 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2559
           วันที่ 8 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด
           วันที่ 27 มีนาคม 2560                                                                                            
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ไฟล์1 ไฟล์2 ผลงานโรงเรียน
           วันที่ 24 มีนาคม 2560                                                                                            
 เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติการ
           วันที่ 22 มีนาคม 2560                                                                                            
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
             วันที่ 1 มีนาคม 2560                                                                                            
ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560                                                                                            
แบบสรุปกิจกรรมรักการอ่าน
          แบบสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมฯ และการใช้บริการสารสนเทศและ ICT
             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560                                                                                            
แบบสอบถาม่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
             วันที่ 12 มกราคม 2560                                                                                            
ไฟล์ Pre O-NET 2559
             วันที่ 5 มกราคม 2560                                                                                            
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
             วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559                                                                                             
การอบรมงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน
             วันที่ 26 ตุลาคม 2559                                                                                             
ปกสมุด ปพ.5
             วันที่ 6 กันยายน 2559                                                                                             
แผนปฏิบัติการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  /  ผังห้องเรียนสีขาว59 
             วันที่ 16 สิงหาคม 2559                                                                                             
แบบประเมินความพึงพอในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
             วันที่ 15 สิงหาคม 2559                                                                                             
แบบนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2559
             วันที่ 15 สิงหาคม 2559                                                                                             
แบบประเมินการจัดกิจกรรม ”ร้อยรักร่วมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน”
             วันที่ 11 สิงหาคม 2559                                                                                             
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวฉบับนักเรียน
             วันที่ 26 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ดาวน์โหลดตัวอย่างการวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
             วันที่ 13 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2559
             วันที่ 12 กรกฎาคม 2559                                                                                             

คู่มือระบบดูแลนักเรียน
          แบบฟอร์มระบบดูแลนักเรียน
          คู่มือการติดตั้งโปรแกรม scan tools3  
          โปรแกรม ScanTools3
             วันที่ 12 กรกฎาคม 2559                                                                                             

รายชื่อนักเรียนช่วยกิจกรรม/ประจำฐานลดเวลาเรียน ภาคเรียนที่1/2559
             วันที่ 7 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             วันที่ 1 กรกฎาคม 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
             วันที่ 1 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ข้อมูลจัดทำเบิกจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
             1. ข้อมูลครอบครัว                 คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
             2. ข้อมูลที่อยู่                         คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
             3. ข้อมูลประวัติการศึกษา       คลิกเพื่อกรอกข้อมูล          รหัสกรมบัญชีกลาง
             วันที่ 1 มิถุนายน 2559                                                                                             
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน         คู่มือสำหรับนักเรียน
             วันที่ 30 พฤษภาคม 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้ระบบชุมนุมออนไลน์ .
             วันที่ 27 พฤษภาคม 2559                                                                                             
แบบประเมินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
             วันที่ 24 พฤษภาคม 2559                                                                                             
นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อทำสารสนเทศของโรงเรียน
             วันที่ 16 พฤษภาคม 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ "สู่ร่มสุข" ประจำปีการศึกษา 2559
             วันที่ 13 พฤษภาคม 2559                                                                                             
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและจัดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง1 ห้อง2 ห้อง 3 ห้อง4 ห้อง5
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง1 ห้อง2 ห้อง3
             วันที่ 31 มีนาคม 2559                                                                                                     
บันทึกข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / สมรรถนะผู้เรียน / มาตรฐาน 1-6
ปีการศึกษา 2/2558

             วันที่ 1 มีนาคม 2559                                                                                             
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559
             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ "กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี"
          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
..
             วันที่ 23 มกราคม 2559                                                                                             
แบบคำร้องขอย้าย (มกราคม 2559)
             วันที่ 18 มกราคม 2559                                                                                             
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ กิจกรรม "วันวชิราวุธ"
             วันที่ 25 พศจิกายน 2558                                                                                             
 ดาวน์โหลดแผนการสอน กิจกรรมแนะแนว ที่นี่!!
             วันที่ 6 พศจิกายน 2558                                                                                             
 บันทึกข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
             วันที่ 2 พศจิกายน 2558                                                                                             
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Socrative และ Kahoot ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
             วันที่ 8 ตุลาคม 2558                                                                                             
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
             วันที่ 5 ตุลาคม 2558                                                                                             
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
             วันที่ 5 ตุลาคม 2558                                                                                             
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark2551_IV ใหม่
             วันที่ 22 กันยายน 2558                                                                                             
  แบบประเมินการจัดกิจกรรม "ร้อยรักรวมใจเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน" 
             วันที่ 11 สิงหาคม 2558                                                                                             
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
             วันที่ 29 กรกฎาคม 2558                                                                                             
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 
             วันที่ 2 กรกฎาคม 2558                                                                                             
   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" 
             วันที่ 30 มิถุนายน 2558                                                                                             
   ดาวน์โหลดโปรแกรม Scantool 3.1
             วันที่ 30 มิถุนายน 2558                                                                                             
   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
             วันที่ 25 มิถุนายน 2558                                                                                             
   รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             วันที่ 10 มิถุนายน 2558                                                                                             
   คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                                             
   เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook
             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                                             
   สมัครใช้บัญชี Google Apps นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             วันที่ 18 พฤษภาคม 2558                                                                                             
   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             วันที่ 8 พฤษภาคม 2558                                                                                             
 ดาวน์โหลดฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
             วันที่ 25 มีนาคม 2558                                                                                                    
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
             วันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                                   
   ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
             วันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                                   
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
             วันที่ 13 มีนาคม 2558                                                                                                   
   คู่มือทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
             วันที่ 13 มีนาคม 2558                                                                                                   
   ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา และห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
             วันที่ 9 มีนาคม 2558                                                                                                     
   คณะครูบันทึกจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน 1-6 และสมรรถนะนักเรียน 
             วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                               
   ดาวน์โหลด Bookmark 2 / 2557
             วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                               
   สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสีภายใน-ภายนอก อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ)  
             วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557