ตารางสอบออนไลน์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
          วันที่ 5 มีนาคม 2562                                                                                            
แบบประเมินกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 ประจำปี 2561
          วันที่ 17 มกราคม 2562                                                                                            
ตารางสอบออนไลน์ กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
          วันที่ 9 มกราคม 2562                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล
          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561                                                                                            
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561                                                                                            
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนดนตร
          วันที่ พฤศจิกายน 2561                                                                                            
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
          วันที่ 29 ตุลาคม 2561                                                                                            
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน
          วันที่ 29 ตุลาคม 2561                                                                                            
สอบออนไลน์ ปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
          วันที่ 25 กันยายน 2561                                                                                            
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 2561
          วันที่ 7 กันยายน 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง การหยุดเรียนและเรียนชดเชย
          วันที่ 4 กันยายน 2561                                                                                            
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2561
          วันที่ 18 กรกฎาคม 2561                                                                                            
แบบสำรวจความต้องการ การใช้บัตร School One ในโรงเรียน
          วันที่ 12 กรกฎาคม 2561                                                                                            
แบบสอบถามต่อกิจกรรมกิจกรรมสู่ร่มสุขบางกระทุ่ม 2561
          วันที่ 15 พฤษภาคม 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ และตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล
          วันที่ 2 พฤษภาคม 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ และตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสาก
          วันที่ 27 เมษายน 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
          วันที่ 19 เมษายน 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนดนตรีสากล
          วันที่ 19 เมษายน 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
          วันที่ 28 มีนาคม 2561                                                                                            
ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)
             วันที่ 20 มีนาคม 2561                                                                                             
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2561
          วันที่ 1 มีนาคม 2561                                                                                            
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
          วันที่ 1 มีนาคม 2561                                                                                            
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบการจัดทำ SAR
             วันที่ 15 มีนาคม 2561                                                                                             
ฟอร์มรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             วันที่ 13 มีนาคม 2561                                                                                             
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR2560
             วันที่ 12 มีนาคม 2561                                                                                             
บันทึกข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / สมรรถนะผู้เรียน / มาตรฐาน 1-6
ปีการศึกษา 2/2560

             วันที่ 6 มีนาคม 2561                                                                                             
เว็บไซต์การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561                                                                                            
แบบประเมินการจัดกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์มัธยมศึกษา กลุ่ม 2 ประจำปี 2560"
          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561                                                                                            
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมวันคริสมาส
          วันที่ 25 ธันวาคม 2560                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายภาษาจีน
          วันที่ 24 ธันวาคม 2560                                                                                             
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ไฟล์1 ไฟล์2
          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560                                                                                            
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook)
          วันที่ 1 กันยายน 2560                                                                                            
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม "ร้อยรักร่วมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน"
          วันที่ 12 สิงหาคม 2560                                                                                            
 ปก ปพ.5    สมุด ปพ.5
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 แบบฟอร์มระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2560
          วันที่ 24 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 แบบฟอร์มลงทะเบียนหนังสือยืมเรียน-ครู-นักเรียน
          วันที่ 23 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 กรอกข้อมูลสารสนเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560
           #นักเรียนทุกระดับชั้น
           วันที่ 16 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ "สู่ร่มสุข" ประจำปีการศึกษา 2560
           สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
           วันที่ 15 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2559
           วันที่ 8 พฤษภาคม 2560                                                                                            
 ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ห้องสมุด
           วันที่ 27 มีนาคม 2560                                                                                            
 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ไฟล์1 ไฟล์2 ผลงานโรงเรียน
           วันที่ 24 มีนาคม 2560                                                                                            
 เอกสารประกอบการทำแผนปฏิบัติการ
           วันที่ 22 มีนาคม 2560                                                                                            
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
             วันที่ 1 มีนาคม 2560                                                                                            
ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ
             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560                                                                                            
แบบสรุปกิจกรรมรักการอ่าน
          แบบสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมฯ และการใช้บริการสารสนเทศและ ICT
             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560                                                                                            
แบบสอบถาม่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
             วันที่ 12 มกราคม 2560                                                                                            
ไฟล์ Pre O-NET 2559
             วันที่ 5 มกราคม 2560                                                                                            
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
             วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559                                                                                             
การอบรมงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน
             วันที่ 26 ตุลาคม 2559                                                                                             
ปกสมุด ปพ.5
             วันที่ 6 กันยายน 2559                                                                                             
แผนปฏิบัติการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว  /  ผังห้องเรียนสีขาว59 
             วันที่ 16 สิงหาคม 2559                                                                                             
แบบประเมินความพึงพอในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
             วันที่ 15 สิงหาคม 2559                                                                                             
แบบนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2559
             วันที่ 15 สิงหาคม 2559                                                                                             
แบบประเมินการจัดกิจกรรม ”ร้อยรักร่วมใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน”
             วันที่ 11 สิงหาคม 2559                                                                                             
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวฉบับนักเรียน
             วันที่ 26 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ดาวน์โหลดตัวอย่างการวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
             วันที่ 13 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2559
             วันที่ 12 กรกฎาคม 2559                                                                                             

คู่มือระบบดูแลนักเรียน
          แบบฟอร์มระบบดูแลนักเรียน
          คู่มือการติดตั้งโปรแกรม scan tools3  
          โปรแกรม ScanTools3
             วันที่ 12 กรกฎาคม 2559                                                                                             

รายชื่อนักเรียนช่วยกิจกรรม/ประจำฐานลดเวลาเรียน ภาคเรียนที่1/2559
             วันที่ 7 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ตัวอย่าง เอกสารประกอบการสอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             วันที่ 1 กรกฎาคม 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
             วันที่ 1 กรกฎาคม 2559                                                                                             
ข้อมูลจัดทำเบิกจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
             1. ข้อมูลครอบครัว                 คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
             2. ข้อมูลที่อยู่                         คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
             3. ข้อมูลประวัติการศึกษา       คลิกเพื่อกรอกข้อมูล          รหัสกรมบัญชีกลาง
             วันที่ 1 มิถุนายน 2559                                                                                             
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน         คู่มือสำหรับนักเรียน
             วันที่ 30 พฤษภาคม 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมการใช้ระบบชุมนุมออนไลน์ .
             วันที่ 27 พฤษภาคม 2559                                                                                             
แบบประเมินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
             วันที่ 24 พฤษภาคม 2559                                                                                             
นักเรียนกรอกข้อมูลเพื่อทำสารสนเทศของโรงเรียน
             วันที่ 16 พฤษภาคม 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมปฐมนิเทศ "สู่ร่มสุข" ประจำปีการศึกษา 2559
             วันที่ 13 พฤษภาคม 2559                                                                                             
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและจัดห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง1 ห้อง2 ห้อง 3 ห้อง4 ห้อง5
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง1 ห้อง2 ห้อง3
             วันที่ 31 มีนาคม 2559                                                                                                     
บันทึกข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / สมรรถนะผู้เรียน / มาตรฐาน 1-6
ปีการศึกษา 2/2558

             วันที่ 1 มีนาคม 2559                                                                                             
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2559
             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559                                                                                             
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ "กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี"
          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
..
             วันที่ 23 มกราคม 2559                                                                                             
แบบคำร้องขอย้าย (มกราคม 2559)
             วันที่ 18 มกราคม 2559                                                                                             
 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ กิจกรรม "วันวชิราวุธ"
             วันที่ 25 พศจิกายน 2558                                                                                             
 ดาวน์โหลดแผนการสอน กิจกรรมแนะแนว ที่นี่!!
             วันที่ 6 พศจิกายน 2558                                                                                             
 บันทึกข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
             วันที่ 2 พศจิกายน 2558                                                                                             
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Socrative และ Kahoot ในการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล
             วันที่ 8 ตุลาคม 2558                                                                                             
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน
             วันที่ 5 ตุลาคม 2558                                                                                             
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง
             วันที่ 5 ตุลาคม 2558                                                                                             
  ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark2551_IV ใหม่
             วันที่ 22 กันยายน 2558                                                                                             
  แบบประเมินการจัดกิจกรรม "ร้อยรักรวมใจเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน" 
             วันที่ 11 สิงหาคม 2558                                                                                             
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
             วันที่ 29 กรกฎาคม 2558                                                                                             
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ 
             วันที่ 2 กรกฎาคม 2558                                                                                             
   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" 
             วันที่ 30 มิถุนายน 2558                                                                                             
   ดาวน์โหลดโปรแกรม Scantool 3.1
             วันที่ 30 มิถุนายน 2558                                                                                             
   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
             วันที่ 25 มิถุนายน 2558                                                                                             
   รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             วันที่ 10 มิถุนายน 2558                                                                                             
   คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                                             
   เอกสาร ASEAN Curriculum Sourcebook
             วันที่ 25 พฤษภาคม 2558                                                                                             
   สมัครใช้บัญชี Google Apps นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
             วันที่ 18 พฤษภาคม 2558                                                                                             
   ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
             วันที่ 8 พฤษภาคม 2558                                                                                             
 ดาวน์โหลดฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
             วันที่ 25 มีนาคม 2558                                                                                                    
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
             วันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                                   
   ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
             วันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                                   
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
             วันที่ 13 มีนาคม 2558                                                                                                   
   คู่มือทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
             วันที่ 13 มีนาคม 2558                                                                                                   
   ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสตทัศนศึกษา และห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
             วันที่ 9 มีนาคม 2558                                                                                                     
   คณะครูบันทึกจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน 1-6 และสมรรถนะนักเรียน 
             วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                               
   ดาวน์โหลด Bookmark 2 / 2557
             วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558                                                                                               
   สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมสีภายใน-ภายนอก อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๑ล/๒๗(พิเศษ)  
             วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557