การวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศิริพรรณ  ศิริลักษณ์

รายงานการวิจัยการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

นางสาวนิตยา ทองทา

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด และภูมิคุ้มกันของร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางศรัญญา การะเกตุ

บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว โดยใช้แนวคิดโพลยา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์