การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น คลิกดาวน์โหลด

นางสาวพรรพรรณ จันทร์วงค์


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกลวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาววาสนา แย้มเสาธง