:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย