Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 


นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปริญาตรี : กศ.บ. นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา

นายสรายุทธ ชัยชราแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปริญาตรี : กศ.บ. ทัศนศิลปศึกษา


นางสาวเกศกนก บุญอาจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปริญาตรี : คบ. ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)