:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 


นางธัญพร ธมลพรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี :ศศ.บ. พลศึกษา
email thanyaporn7767@gmail.com

 


นายกิตติ สาวงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี : คบ. พลศึกษา 5 ปี
email Noom_sawong@hotmail.com

 


นายเฉลิมวุฒิ สุขเปีย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปริญญาตรี : ค.บ. พลศึกษา
email chaloemwut_pe@hotmail.com