:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 นายรุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
email rgmax25@gmail.com

 

นางนวรัตน์  โรเบิร์ตสัน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

สุชิรา ใสไหม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
email suchira.saimai@gmail.com

นางสาวศิริพรรณ   ศิริลักษณ์   
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาโท : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
email shiiwa55@gmail.com


นาวสาวจิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
ปริญญาตรี : ศศ.บ ภาษาจีน
ปริญญาโท : สาขาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
email chitrapat.k@bkp.ac.th

นางสาววรางคณา ศรีสุข
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Adeel Ahmed
Degree: Bachelor Of Arts
University of The Punjab