Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 


นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาโท : กศ.ม. บริหารการศึกษา

 

นางกรองกาญจน์  สิงห์เรือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาตรี : กศ.บ. ชีววิทยา

นางเตือนใจ  สัจจวิมลกุลิ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์

นางศรัญญา  การะเกตุ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาศาสตร์

นางสาววาสนา  แย้มเสาธง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาโท : กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

นางสาวบุษบา  พรมลังกา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาตรี : วท.บ.เคมี


นางสาวพัชรี กลิ่นบุญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาโท : วท.ม.เคมี


นายวราวุฒิ โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง ครู

ปริญญาโท : กศ.ม. บริหารการศึกษา
 
นางสาวนิรมล ทุมเพชร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป