Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

:: มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล :: สร้างเสริมคุณธรรม :: รักษ์สิ่งแวดล้อม :: น้อมนำวิถีไทย
 


|นางสรัญญา  ชำนาญผา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี : กศ.บ.ภาษาไทย

 

|นางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี : กศ.บ.ภาษาไทย
 
นางนิตยา ทองทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ปริญญาโท : กศ.ม. บริหารการศึกษา