Placeholder image
Placeholder image
ระดับชั้น วันที่รับสมัคร ลิงค์รับสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 - 12 พ.ค. 63 สมัคร คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 - 12 พ.ค. 63 สมัคร คลิก
 • กรณีที่นักเรียนส่งใบสมัครแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หากนักเรียนมีรายชื่อแล้ว ไม่ต้องสมัครทางออนไลน์
 • กรณีนักเรียนที่ส่งใบสมัครแล้ว ต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน ให้กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์อีกครั้ง
ระดับชั้น วันที่สอบคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อ/ห้องสอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 มิ.ย. 63 ตรวจสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 7 มิ.ย. 63 ตรวจสอบรายชื่อ
 • คลิกเพื่อดูแผนผังห้องสอบ
 • เตรียมเอกสารมายื่นในวันสอบ จำนวน 11 รายการ ดังนี้
  • 1. ใบมอบตัวนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
   ดาวน์โหลด-ใบมอบตัวนักเรียน-
  • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • 3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  • 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
  • 5. สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
  • 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
   (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)
  • 7. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  • 8. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • 9. ใบตรวจกรุ๊ปเลือดตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
  • 10. สำเนา ผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
  • 11. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  • สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้อง
 • กำหนดเวลาสอบคัดเลือก
  • 7.00 น. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองหน้าโรงเรียน ก่อนเข้าโรงเรียน
  • 8.30 น. เริ่มสอบคัดเลือก 5 รายวิชาหลัก พร้อมส่งเอกสาร 11 รายการในห้องสอบ
  • 12.00 น. สิ้นสุดการสอบคัดเลือก นักเรียนเดินทางกลับบ้าน
ระดับชั้น วันที่ประกาศผล ตรวตสอบรายชื่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 มิ.ย. 63 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 มิ.ย. 63 คลิก
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก / ห้อง / ค่าบำรุงการศึกษา
 • ชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร หมายเลขธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง!!
ระดับชั้น วันที่มอบตัว มอบตัว
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12-13 มิ.ย. 63 คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 4 14-15 มิ.ย. 63 คลิก
 • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมแนบสลิปหลักฐานการชำระค่าบำรุงการศึกษา
 • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School