Placeholder image
Placeholder image
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Card image
ประกาศรายชื่อ-เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
 ธรรมนูญโรงเรียน พุทธศักราช 2564
 ประกาศรร.รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - นางสาวกานต์พิชชา ปภานัท
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - นายกิตติคุณ อินทนนท์
 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School