Placeholder image
Placeholder image

ลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก


นายกำจัด ฤทธิ์ประดิษฐ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

เบอร์โทรศัพท์ -
email -


นายประภาส องอาจ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ -
email -


นางสาววันเพ็ญ อ่ำสำลี ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด

เบอร์โทรศัพท์ -
email -


นายปรีชา วงค์ชื่น ตำแหน่ง นักการภารโรง

เบอร์โทรศัพท์ -
email -


นายประพันธ์ เอกพิทักษ์ธน ตำแหน่ง นักการภารโรง

เบอร์โทรศัพท์ -
email -


ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School