Placeholder image
Placeholder image
ลำดับที่ รูปภาพ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง รวมเวลา
1 นายธีรพนธ์ อินแตง 19 ตุลาคม 2518 ถึง
2 พฤษภาคม 2527
8 ปี 6 เดือน 13 วัน
2 นายชูชาติ อุทะโก 3 พฤษภาคม 2527 ถึง
23 ธันวาคม 2539
12 ปี 7 เดือน 20 วัน
3 นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล 24 ธันวาคม 2539 ถึง
8 พฤศจิกายน 2543
3 ปี 10 เดือน 15 วัน
4 นางสาวดวงรัตน์ พูลสวัสดิ์ 9 พฤศจิกายน 2543 ถึง
26 พฤศจิกายน 2546
3 ปี 17 วัน
5 นายเดช สมบูรณ์พงษ์กิจ 27 พฤศจิกายน 2546 ถึง
31 ตุลาคม 2554
7 ปี 11 เดือน 4 วัน
6 นายศักดา สินมา 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง
23 พฤษภาคม 2560
5 ปี 6 เดือน 22 วัน
7 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธแดง 24 พฤษภาคม 2560 ถึง
27 ตุลาคม 2562
2 ปี 5 เดือน 3 วัน
8 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ 28 ตุลาคม 2562 ถึง
13 มกราคม 2564
1 ปี 2 เดือน 17 วัน
9 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล 14 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน  
ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School