Placeholder image
Placeholder image

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

    โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2518 โดยชาวบางกระทุ่ม และคณะกรรมการอำเภอได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมเป็นแห่งที่ 2 ของอำเภอ ขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อกระทรวงอนุญาตจึงเปิดรับสมัคร นักเรียนและรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนเนินกุ่มวิทยาเป็นบางส่วน และเนื่องด้วยอาคารเรียนยังไม่มีจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนบางกระทุ่ม โดยมี นายวิชิต เลี่ยมสกุล ศึกษาธิการอำเภอบางกระทุ่มสมัยนั้นรักษาการแทนครูใหญ่ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2518 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายธีรพนธ์ อินแตง ครูโทโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปีแรกมีนักเรียน 67 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน มีครู 5 คน และมีนักการภารโรง 1 คน

    ปี 2519 โรงเรียนได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ในที่ดินที่ประชาชนช่วยกันบริจาคเงินซื้อ จำนวน 35 ไร่
    ปี 2534 โรงเรียนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 1 รุ่น 2) ซึ่งเริ่มโครงการปี 2523 สิ้นสุดโครงการปี 2527 และในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน ให้โรงเรียนอีก 10 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดเป็น 45 ไร่
    ปี 2526 โรงเรียนขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเปิดสอนนักเรียนในระดับ ม.ปลาย
    ปี 2527 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ม. ปลายได้ และในปีเดียวกันนี้มีผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน ให้โรงเรียนอีก รวมพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ 104 ตารางเมตร

    โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมมีผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนทั้งสิ้น 8 คนดังนี้

ลำดับที่ ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งระหว่าง
1 นายธีรพนธ์ อินแตง พ.ศ.2518 - 2527
2 นายชูชาติ อุทะโก พ.ศ.2527 - 2539
3 นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล พ.ศ.2539 – 2543
4 นางสาวดวงรัตน์ พูลสวัสดิ์ พ.ศ.2543 – 2546
5 นายเดช สมบูรณ์พงษ์กิจ พ.ศ.2546 – 2554
6 นายศักดา สินมา พ.ศ.2554 – 2560
7 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธแดง พ.ศ.2560 – 2562
8 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ พ.ศ.2562 ถึงปัจจุบัน
ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School