Placeholder image
Placeholder image
ที่ ว / ด / ป ที่ได้รับ รางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ
1 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC” ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -
2 17 กรกฎาคม 2563 ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง เลขาธิการคุรุสภา -
3 30 กรกฎาคม 2563 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการห้องเรียนหน้าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ปีการศึกษา 2562 สพม.39 -
4 6 พฤศจิกายน 2563 เกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ -
5 6 พฤศจิกายน 2563 โล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเพชร กระทรวงศึกษาธิการ -
ที่ ว / ด / ป ที่ได้รับ รางวัล ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 18 พฤศจิกายน 2563 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) เกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน
จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางปภานันท์ พัสกุล
นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล
นางสาวพรพรรณ จันทร์วงค์
นางสาวสุณีวัลย์ อุดมวงศ์
นางสาวกานต์พิชชา จูชาวนา
นางสาวบุษบา เพ็งผ่อง
นายมาโนช พรามพิทักษ์
นางสาวกษิรา สังข์นวล
นางสาวณิฏฐา ทองจำปา
นางพิมลรัตน์ อ่ำอยู่
นางสาวนิตยา ทองทา
นางสาวศิริขวัญ มูลชนะ
-
2 23 กันยายน 2563 รางวัลชมเชย “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” ประเภทครูผู้สอน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีการศึกษา 2563
นายอิสรานุวัธน์ เมธาธีรชนกุล -
ที่ ว / ด / ป ที่ได้รับ รางวัล =ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 24 เมษายน 2563 การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 5 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรม วัดชัยชนะสงคราม
รางวัลชมเชย เด็กหญิงดวงกมล สุขสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับ นายชนิทร์ ศรีสะอาด
-
2 21 กันยายน 2563 การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง “หน้าที่พลเมืองกับ COVID-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อ “ยุวชนประชาธิปไตย
กับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
นายปิยกุล ถนนนอก -
3 ปีการศึกษา 2562 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
จากกระทรวงศึกษาธิการ
นายชนิทร์ ศรีสะอาด -
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
70% 30% 30%เพิ่มเติม 70% 30%
ค่าจัดการเรียนการสอน 1,150,550.00 292,350.00 263,850.00 1,197,150.00 504,050.00
ค่าหนังสือเรียน 643,689.00 163,307.00 152,788.00 - -
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 138,590.00 35,214.00 31,806.00 - -
ค่าอุปกรณ์การเรียน 298,850.00 75,930.00 68,670.00 144,220.00 60,720.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 288,570.00 73,326.00 66,144.00 300,235.00 126,415.00
รวม 2,520,249.00 640,127.00 583,258.00 1,641,605.00 691,185.00
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
70% 30% 70% 30%
ค่าจัดการเรียนการสอน 1,129,950.00 491,900.00 1,136,800.00 473,950.00
ค่าหนังสือเรียน 634,637.00 272,487.00 - -
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 293,450.00 127,700.00 - -
ค่าอุปกรณ์การเรียน 136,100.00 59,240.00 136,920.00 57,080.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 283,415.00 123,390.00 285,140.00 118,885.00
รวม 2,477,552.00 1,074,717.00 1,558,860.00 649,915.00
รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
70% 30% 70% 30%
ค่าจัดการเรียนการสอน 1,127,100.00 426,200.00 1,089,150.00 415,850.00
ค่าหนังสือเรียน 443,906.00 - - -
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 292,500.00 110,600.00 - -
ค่าอุปกรณ์การเรียน 135,720.00 51,320.00 131,150.00 50,080.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 282,750.00 106,920.00 273,230.00 104,315.00
รวม 2,281,976.00 695,040.00 1,493,530.00 570,245.00
กลุ่มสาระ/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ อัตราจ้าง ชาวต่างชาติ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ฝ่ายบริหาร - 1 - - - - - - 1
ภาษาไทย 1 4 - - - - - - 5
คณิตศาสตร์ 1 5 - - - - - - 6
วิทยาศาสตร์ 1 6 - 1 - - - - 8
สังคมศึกษาฯ 2 4 - - 2 - - - 8
สุขศึกษาฯ 1 1 - - 1 - - - 3
ศิลปะ 1 3 - - 1 - - - 5
ภาษาต่างประเทศ 1 4 - - - 1 1 1 8
การงานฯ 4 2 - - 1 - - - 7
แนะแนว - 1 - - 1 - - - 1
ธุรการ - - - - - 2 - - 2
นักการฯ - - 1 1 3 1 - - 6
พนักงานขับรถ - - - - 1 - - - 1
รวม 12 31 1 2 7 6 1 1 61กลุ่มสาระ/ฝ่าย เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ่ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ฝ่ายบริหาร - 1 - - - - - -
ภาษาไทย 1 4 - - - - - -
คณิตศาสตร์ 1 5 - - - - - -
วิทยาศาสตร์ 1 6 - 1 - - - -
สังคมศึกษาฯ 2 4 - - 2 - - -
สุขศึกษาฯ 1 1 - - 1 - - -
ศิลปะ 1 3 - - 1 - - -
ภาษาต่างประเทศ 1 4 - - - 1 1 1
การงานฯ 4 2 - - 1 - - -
แนะแนว - 1 - - 1 - - -
ธุรการ - - - - - 2 - -
นักการฯ - - 1 1 3 1 - -
พนักงานขับรถ - - - - 1 - - -
รวม 12 31 1 2 7 6 1 61กลุ่มสาระ/ฝ่าย เพศ วิทยฐานะ
ชาย หญิง รวม ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ รวม
ฝ่ายบริหาร - 1 - - - - - -
ภาษาไทย 1 4 - - - - - -
คณิตศาสตร์ 1 5 - - - - - -
วิทยาศาสตร์ 1 6 - 1 - - - -
สังคมศึกษาฯ 2 4 - - 2 - - -
สุขศึกษาฯ 1 1 - - 1 - - -
ศิลปะ 1 3 - - 1 - - -
ภาษาต่างประเทศ 1 4 - - - 1 1 1
การงานฯ 4 2 - - 1 - - -
แนะแนว - 1 - - 1 - - -
ธุรการ - - - - - 2 - -
นักการฯ - - 1 1 3 1 - -
พนักงานขับรถ - - - - 1 - - -
รวม 12 31 1 2 7 6 1 61ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 97 191
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 95 94 189
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 100 60 160
รวม ม.ต้น 15 289 251 540
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 81 78 159
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 78 119
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 68 120
รวม ม.่่ปลาย 12 174 224 398
รวมทั้งหมด 27 463 475 938
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 100 194
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 95 94 189
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 99 61 160
รวม ม.ต้น 15 288 255 543
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 81 80 161
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 78 120
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 67 119
รวม ม.่่ปลาย 12 175 225 400
รวมทั้งหมด 27 463 480 943
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 95 90 185
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 100 65 165
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 95 92 187
รวม ม.ต้น 15 290 247 537
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 47 80 127
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 52 71 123
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 72 109
รวม ม.่่ปลาย 11 136 223 359
รวมทั้งหมด 26 426 470 896
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 102 68 170
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 104 96 200
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 83 85 168
รวม ม.ต้น 15 289 249 538
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 54 70 124
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 72 112
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 52 34 86
รวม ม.่่ปลาย 10 146 176 322
รวมทั้งหมด 25 435 425 860
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 102 93 195
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 79 86 165
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 80 91 171
รวม ม.ต้น 15 263 266 529
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 73 119
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 57 36 93
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 42 42 84
รวม ม.่่ปลาย 9 145 151 296
รวมทั้งหมด 24 406 421 827
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562 ผลต่างสองปี
คณิตศาสตร์ 23.95 27.37 22.16 -5.21
ภาษาไทย 47.76 54.59 56.05 1.46
วิทยาศาสตร์ 31.45 34.86 29.95 -4.91
ภาษาอังกฤษ 26.34 26.42 29.30 2.88
รวม 32.38 35.81 34.37
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562
[65022002] บางกระทุ่มพิทยาคม 32.38 35.81 34.37
ระดับ สพฐ. 27.59 37.71 36.52
ระดับประเทศ 27.46 37.50 36.30
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562 ผลต่างสองปี
คณิตศาสตร์ 18.58 24.54 17.89 -6.65
ภาษาไทย 44.62 43.33 37.95 -5.38
วิทยาศาสตร์ 26.07 27.20 25.44 -1.76
สังคมศึกษา 31.12 33.27 32.45 -0.82
ภาษาอังกฤษ 22.36 23.94 22.97 -0.97
รวม 28.55 30.45 27.34
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562
[65022002] บางกระทุ่มพิทยาคม 28.55 30.46 27.34
ระดับ สพฐ. 33.41 35.32 32.62
ระดับประเทศ 33.23 35.02 32.34
ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School