Placeholder image
Placeholder image

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก


นายศุภชัย จันทพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก หลักสูตรและการสอน

email supachai.j@bkp.ac.th

 
นางสุชิรา ใสไหม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ค.บ.ภาษาอังกฤษ

email suchira.s@bkp.ac.th


นางสาวศิริพรรณ ศิริลักษณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก ศษ.ม. บริหารการศึกษา

email siriphan.s@bkp.ac.th


นายรุ่งโรจน์ เมฆนันทไพศิฐ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

email rungrote.m@bkp.ac.th


นางสาวจิตราพัชญ์ คงสวัสดิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สาขา/วิชาเอก ศษ.ม. การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

email chitrapat.k@bkp.ac.th


นางสาววรรณกร ปัญญาสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ศศ.บ ภาษาญี่ปุ่น

email wannakorn.p@bkp.ac.th


นางสาวชุติมา คำวัฒนา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ

....................................@bkp.ac.th


นางสาวภัทร์นฤน ไทยกรรณ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

....................................@bkp.ac.th


นางสาววรางคณา ศรีสุข ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

email warangcana.s@bkp.ac.th


Mr.Adeel Ahmed ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ต่างชาติ)

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก B.ED. จิตวิทยา

email adeel.a@bkp.ac.th

ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School